§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, dalej jako „Regulamin”, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w witrynie internetowej pod adresem www.vkl.pl, dalej „Portal”, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych.
 2. Portal prowadzi firma VKL U.G.U.G. (haftungsbeschränkt) z siedzibą w Banenwuntenberg, nr (w rejestracji), e-mail: vkl@vkl.pl, numer telefonu: (w rejestracji) („Usługodawca”).
 3. Usługodawca w ramach Portalu realizuje drogą elektroniczną funkcję informacyjną dotyczącą swojej działalności gospodarczej oraz reklamową (rozpoznawalność w sieci Internet).

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługi bezpłatne to możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców (osoby odwiedzające Portal) treści Portalu. Informacje tak zamieszczone nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Dodatkowo Portal umożliwia osobom odwiedzającym kontakt z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Portalu.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. podłączeniem do Internetu,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką w najnowszej wersji,
  3. włączoną obsługą Cookies i Java Script
  4. Mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie można wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na Portalu. Usługobiorca zobowiązany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 2. Korzystając z Portalu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. 
 3. Zakazuje się dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym (w tym naruszającym prawa innych osób i uzasadniony interes Portalu).
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych na Portalu i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy. 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamację z tytułu nieprawidłowości w działaniu Portalu lub działalności gospodarczej Usługodawcy, Usługobiorca może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:
  - w siedzibie Usługodawcy w godzinach jego pracy,
  - korespondencyjnie na adres siedziby,
  - poprzez przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej.
 2. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis stanu faktycznego będącego źródłem reklamacji, oczekiwania i roszczenia dotyczące sposobu rozstrzygnięcia, zgodę lub jej brak na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, a odpowiedź udzielana 14 dni od jej złożenia. W sprawach trudnych, wymagających współpracy z innymi podmiotami, np. w celu uzyskania dodatkowych danych czy zebrania dokumentów dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, przy czym Usługobiorca jest informowany przed upływem 14-dniowego terminu o przyczynie przedłużenia terminu odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 30 dni. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają terminom przewidzianym w obowiązujących  przepisach prawa.
 4. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że Usługobiorca złoży inną dyspozycję. Odpowiedź na reklamację zawiera: uzasadnienie faktyczne i prawne, od czego można odstąpić gdy reklamacja spełnia żądania Usługobiorcy, wyczerpującą informację na temat rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji odpowiedź zawiera także pouczenie o możliwości: odwołania się od rozstrzygnięcia oraz sposobie wniesienia odwołania, skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innej drogi  polubownego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Portal zastrzega możliwość wprowadzania zmian w powyższym. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on umieszczony na stronie wraz z poinformowaniem Usługobiorców o udostępnieniu zmienionej wersji. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie.