§ 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej vkl.pl (dalej „Portal”) nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. 
 2. Dane osobowe mogą być zbierane w razie postępowania reklamacyjnego, kontaktu z Usługodawcą, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej i formularza kontaktowego zamieszczonego w Portalu. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. firma VKL U.G.U.G. (haftungsbeschränkt) z siedzibą w Banenwuntenberg, nr (w rejestracji), e-mail: vkl@vkl.pl, numer telefonu: (w rejestracji)
 3. W ramach usług pośrednictwa finansowego Usługodawca pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie administratorów danych osobowych, którymi są instytucje finansowe (np. banki, zakłady ubezpieczeń, leasingodawcy), do których jest składany wniosek o dany produkt finansowy. Usługodawca może przetwarzać także dane osobowe w celach statystycznych i marketingu, pełniąc funkcję administratora tych danych.
 4. Usługodawca nie stosuje profilowania.
 5. Usługodawca nie powołał Inspektora Danych Osobowych i nie jest zgodnie z przepisami prawa do tego zobligowany.
 6. Dane osobowe są przez Usługodawcę przetwarzane w celach: 
  - świadczenia usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Usługobiorców i innych usług oferowanych w ramach działalności – podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy – marketing własny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  -  rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  - prowadzenia zestawień statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  -  wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem vkl@vkl.pl.
 9. W razie gdy przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem dotyczy danych, co do których administratorem jest instytucja finansowa, z którą Usługodawca współpracuje, jeśli to konieczne dla realizacji uprawnienia przekaże niezwłocznie do niej żądanie.
 10. W związku z ewentualnymi naruszeniami ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć i wykonywać umowę zawieraną z Usługodawcą lub być podmiotem działań marketingowych ze strony Usługodawcy.
 12. Informacje handlowe mogą być do Usługobiorców przesyłane drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu ich zgody, co jest dobrowolne.
 13. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz stosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 14. Dane osobowe są przekazywane na rzecz administratora gdy Usługodawca pełni funkcję podmiotu przetwarzającego (w tym w przypadku pośrednictwa finansowego), a w tym kontekście dane są w szczególności przekazywane do podmiotów zlokalizowanych na terenie Niemiec, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa komunikacji. Usługodawca zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe będą udostępniane tylko odbiorcom niezbędnym w przypadku korzystania przez niego z osób współpracujących, np. księgowych, podwykonawców, kurierów i przewoźników, kancelarii prawnych lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.
 15. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres zamieszkania,
  4. adres do korespondencji,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu,
  7. numer konta bankowego,
  8. dane o dochodach i obciążeniach majątkowych,
  9. dane o statusie społeczno-rodzinnym.

§ 2. COOKIES

 1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania z Portalu oraz do zbierania danych statystycznych. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich. 
 3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z powyższym opisem.  Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu w zakładce „Pomoc” lub na stronie jej producenta. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu z Portalu.
 4. Dla celów administrowania Portalem mogą być zbierane logi serwera, w tym informacje o przeglądarce użytkownika i o adresie IP. Dane nie są kojarzone z konkretnymi Usługobiorcami ani nie służą ich identyfikacji.
 5. Usługodawca może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Usługobiorców) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w przypadku Google lub Facebook).
 6. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego. W każdej chwili Klient może także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.